مرد پرسید: «به من بگو که او چه دعایی کرده که من باید بدهکارش باشم؟» و پاسخ آمد که او دعا کرد که همه دعاهای تو مستجاب شود.