معرفی واحد مالی و اداری

واحد مالی و اداری موسسه خیریه نورا به منظور ثبت و ضبط کلیه عملیات مالی خیرین و مددکاری ایجاد شده است. شفافیت و رعایت اصل صداقت از مهم ترین ارزش های این واحد است. وظایف و عنوان کمک های ثبت شده در این واحد عبارتند از:

 

وظایف عمده این واحد عبارتند از:

 1. صدور اسناد مالی و تنظیم و ارائه آن
 2. تنظیم وارائه گزارشات مالی وعملکرد مالی

 

عنوان کمک ها و مشارکت های مردمی ثبت شده در واحد مالی:

 1. کمکهای مقطعی(یکباره) به خیریه
 2. دریافت مبلغ قبض های سالیانه
 3. حساب دریافتی ودیعه مسکن
 4. حساب وجوهات عام وسادات
 5. حساب دریافتی دارالقرآن
 6. حساب اکرام عام وسادات
 7. حساب دریافتی جهیزیه عام وسادات
 8. حساب مسکن عام وسادات
 9. دریافت فطریه
 10. رد مظالم
 11. حساب دریافتی خواروبار

درگاه پرداخت آنلاین پورتال

انواع کمک ها به صورت آنلاین