مشارکت های مردمی

یکی از واحدهای اجرایی خیریه نورا، بخش مشارکت های مردمی (امور خیرین)  است که تمامی ارتباط با خیرین از همین واحد انجام می پذیرد. مهم ترین اهداف این بخش عبارتند از:

 

اهداف بخش مشارکت های مردمی:

 1. پایش اطلاعات خیرین
 2. طبقه بندی خیرین
 3. توسعه منابع مالی موسسه (توسعه جامعه خیرین- وصول مطالبات معوقه- راه اندازی بخش صدقات-توسعه برگزرای غرفه های اکرام)
 4. بهبود ارتباط، جذب، حفظ و نگهداشت خیرین فعال فعلی
 5. بازیابی خیرین گذشته که در حال حاضر فعال نمی باشند.
 6. شناسایی و جذب خیرین جدید
 7. توسعه ارتباطات برون سازمانی
 8. راه اندازی کمیته های مختلف مربوط به حوزه خیرین با هدف بهبود عملکرد جذب منابع و بهبود فرآیندهای مربوط به بخش خیرین موسسه
 9. پیش بینی برنامه های تقدیر و تشکر و انگیزه بخشی و ارائه گزارش فعالیت ها و ایجاد احساس همدلی بین خیرین و خیریه با هماهنگی کامل با کمیته های خیرین و روابط عمومی
 10. ثبت دقیق و شفاف سرفصل کمک های جذب شده و نظارت بر رعایت هزینه کرد براساس موازین شرعی و اسلامی
 11. کمک به پیاده سازی دقیق و مناسب نرم افزار جدید خیریه در حوزه مسئولیت واحد خیرین