مدیرعامل

بر مبنای اساسنامه خیریه نورا، مدیریت موسسه ، توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. این هیئت مدیره که خود هر دو سال یکبار و طی انتخابات از میان هیات امنا انتخاب می شوند، متناسب با نیاز و اهداف موسسه اقدام به انتخاب مدیرعامل نموده و مدیر عامل موظف به ارائه گزارش هیات مدیره می باشد.

در حال حاضر مدیرعامل موسسه خیریه نورا، جناب اقای حمیدرضا عبدالحسینی هستند. ایشان عضو هیات موسس و هیات مدیره نورا نیز می باشند.

حمیدرضا عبدالحسینی