گزارشات عملکرد

گزارش مقایسه ای یک ساله واحد مالی

سر فصل ۱۳۹۶ 

یکساله

۱۳۹۷

یکساله

۱۳۹۸

یکساله

۱۳۹۹

یکساله

منابع دریافتی ۲۲.۸۶۱.۳۵۰.۷۷۴ ۳۲.۹۴۰.۷۴۳.۳۳۵ ۴۹.۷۱۷.۱۷۱.۱۰۷ ۹۶.۰۸۸.۷۴۴.۰۸۴
مصارف پرداختی ۱۵.۳۲۳.۹۸۲.۹۵۲ ۲۳.۰۱۶.۲۰۹.۵۱۶ ۳۷.۳۹۸.۱۶۸.۵۰۴ ۵۸.۲۵۵.۱۷۵.۸۱۸
درصد افزایش منابع دریافتی %۴۴ %۵۰.۹۲ %۹۳
درصد افزایش مصارف پرداختی %۵۰ %۶۲.۴۶ %۵۵

گزارش ۶ ماهه نخست واحد صدقات

سرفصل ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
دریافتی صدقات ۷۲۳.۰۴۶.۲۲۶ ۸۸۹.۴۴۷.۰۰۰ ۱.۱۷۹.۹۳۱.۵۸۲ ۴.۹۱۹.۵۹۲.۰۰۰
درصد افزایش %۲۳ %۳۲.۶۵ %۵۸

گزارش ۶ ماهه نخست واحد مشارکت های مردمی

ایتام عام و سادات ، ایتام محسنین و عام ، مسکن و…

سرفصل ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
پرداختی مردمی ۱۰.۱۳۰.۶۶۴.۹۳۰ ۱۲.۶۲۵.۰۹۹.۳۹۱ ۲۰.۷۵۰.۹۰۹.۴۴۹ ۲۳.۹۸۸.۶۶۰.۰۱۳
درصدافزایش %۲۴.۶۲ %۶۴.۳۶ %۱۵.۶۰

گزارش ۶ ماهه نخست واحد مددکاری

سرفصل ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
جهیزیه ۸۸۷.۶۲۵.۰۰۰ ۱.۱۰۷.۳۸۷.۷۳۸ ۱.۰۸۷.۴۸۹.۵۵۵ ۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰
مسکن ۵.۸۸۷.۲۰۳.۶۶۵ ۱.۱۳۴.۴۸۹.۵۵۵ ۵۶۸.۷۲۴.۳۹۶ ۳.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰
ارزاق ۸۷.۷۲۰.۰۰۰ ۸۴۳.۳۰۹.۳۰۰ ۲.۷۵۱.۳۴۹.۳۳۰ ۵.۱۶۴.۶۹۸.۷۵۴
گوشت قربانی ۵۸۰.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۵.۸۰۵.۰۰۰ ۲.۳۲۸.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۰۳۶.۱۸۰.۰۰۰
پرونده(موردی) ۰ ۹.۸۶۶.۰۰۰ ۲۳۰.۸۰۰.۰۰۰ ۹۹۶.۰۸۸.۵۹۰
کالای اساسی ۰ ۹۰.۹۰۰.۰۰۰ ۹۹۵.۹۰۰.۰۰۰ ۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰
تحصیلی ۰ ۲۵۱.۷۴۰.۰۰۰ ۸۲۸.۸۱۱.۳۸۸ ۱.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
کمک معیشتی ماهانه ۲.۲۲۹.۹۸۲.۸۵۴ ۳.۰۸۰.۳۲۸.۷۸۷ ۳.۹۲۹.۳۴۳.۵۳۰ ۵.۰۸۳.۴۲۱.۳۸۶