گزارشات عملکرد

گزارشات عملکرد

گزارش 6 ماهه نخست واحد مالی

سرفصل 1396 1397 1398 1399
منابع دریافتی 10.853.711.156 13.514.546.391 21.930.841.031 25.825.998.013
مصارف پرداختی 4.372.731.519 7.867.817.380 12.721.018.199 21.827.388.730
نسبت افزایش مصارف به منابع %58.21 %58 %84.51

گزارش مقایسه ای یک ساله واحد مالی

سر فصل 1396 

یکساله

1397

یکساله

1398

یکساله

1399

6 ماهه

منابع دریافتی 22.861.350.774 32.940.743.335 49.717.171.107 25.825.998.013
مصارف پرداختی 15.323.982.952 23.016.209.516 37.398.168.504 21.827.388.730
درصد افزایش منابع دریافتی %44 %50.92 ـ
درصد افزایش مصارف پرداختی %50 %62.46 ـ
نمودار یکساله واحد مالی خیریه نورا

گزارش 6 ماهه نخست واحد صدقات

سرفصل 1396 1397 1398 1399
دریافتی صدقات 723.046.226 889.447.000 1.179.931.582 1.864.338.000
درصدافزایش %23 %32.65 %58

گزارش 6 ماهه نخست واحد مشارکت های مردمی

ایتام عام و سادات ، ایتام محسنین و عام ، مسکن و…

سرفصل 1396 1397 1398 1399
پرداختی مردمی 10.130.664.930 12.625.099.391 20.750.909.449 23.988.660.013
درصدافزایش %24.62 %64.36 %15.60

گزارش 6 ماهه نخست واحد مددکاری

سرفصل 1396 1397 1398 1399
جهیزیه 887.625.000 1.107.387.738 1.087.489.555 1.825.000.000
مسکن 5.887.203.665 1.134.489.555 568.724.396 3.805.000.000
ارزاق 87.720.000 843.309.300 2.751.349.330 5.164.698.754
گوشت قربانی 580.200.000 1.135.805.000 2.328.600.000 3.036.180.000
پرونده(موردی) 0 9.866.000 230.800.000 996.088.590
کالای اساسی 0 90.900.000 995.900.000 823.000.000
تحصیلی 0 251.740.000 828.811.388 1.095.000.000
کمک معیشتی ماهانه 2.229.982.854 3.080.328.787 3.929.343.530 5.083.421.386