استجابت دعا

یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد؛ و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و شناکنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. ... ادامه مطلب

مزد یک لیوان شیر

روزی روزگاری پسرک فقیری برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دستفروشی می کرد. پسرک روزی متوجه شد که تنها یک سکه ۱۰ سنتی برایش باقیمانده است و دیگر پولی ... ادامه مطلب