تامین 10 بخاری نورا

تامین ۱۰ بخاری نورا

تامین ۱۰ بخاری نورا مهربانی هایی که گرمای یک خانه شد ۲۰میلیون هزینه کمپین بخاری گازی تامین شد. کمپین تامین ۱۰ دستگاه بخاری برای مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه محبان ... ادامه مطلب