داستانک نورا دو همسایه

دو همسایه

دو همسایه (مثبت اندیش باشیم) در روزگاران قدیم دو همسایه بودند که همیشه با هم نزاع و دعوا داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند که هر کدام دارویی بسازد ... ادامه مطلب