مزد یک لیوان شیر

روزی روزگاری پسرک فقیری برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دستفروشی می کرد. پسرک روزی متوجه شد که تنها یک سکه ۱۰ سنتی برایش باقیمانده است و دیگر پولی ... ادامه مطلب