داستان حضرت موسی و قومش

حضرت موسی و قومش

داستان حضرت موسی و قومش (کمی تامل) معروف است که خداوند به موسی گفت: قحطی خواهد آمد به قومت بگو آماده شوند. حضرت موسی به قومش گفت و قومش از ... ادامه مطلب