بستنی شکلاتی داستانک نورا

بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست.خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید:بستنی شکلاتی چند است؟خدمتکار گفت ۵۰ سنت. پسرک پول خردهایش ... ادامه مطلب