کارگاه خیاطی

کارگاه خیاطی گزارش از راه اندازی کارگاه خیاطی سودآنا واقع در بالاتر از میدان قزوین خیابان ژیان پناه که توسط یک خانم خودسرپرست خانم عبداللهی با درخواست وام خوداشتغالی به ... ادامه مطلب