گزارش های هفتگی نورا

گزارش ماهانه واحد مددکاری- مرداد ماه ۱۴۰۰ 

ردیفموضوعتعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش اولیه مددجو۶
۲پذیرش مجدد مددجو۱۷ 
۲ارجاع به واحد محققین۲۶
۴تصمیم گیری پرونده ها۹۴
۵ثبت در سیستم۱۵۰
۶پرونده های فعال۷۷۷
۷افراد تحت پوشش۱۵۷۱
۸پرونده عام۷۱۰
۹پرونده سادات۶۷
۱۰پرونده زن سرپرست ۶۲۸
۱۱پرونده مرد سرپرست۱۳۱
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۳۲۷۳،۶۵۰،۰۰۰
۱۳جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)  
۱۴وام تایید شده مددجویان۸۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۵اقلام اهدائی۳

۱ عدد پنکه

۱عدد اجاق گاز

۱ عدد ویلچر

۱۷کمک خرید مسکن۶۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۸کمک رهن مسکن۲۱۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۹کمک بلاعوض۹۷۳،۰۰۰،۰۰۰

گزارش هفتگی از تاریخ ۲ اسفند تا تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۳ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۹ـ
۴ثبت در سیستم۲۰ـ
۵پرونده های فعال۷۳۳ـ
۶افراد تحت پوشش۱۴۶۷ـ
۷پرونده عام۶۷۳ـ
۸پرونده سادات۶۰ـ
۹پرونده زن سرپرست۵۹۱ـ
۱۰پرونده مردسرپرست۱۲۱ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۱۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان
۱۴بایگانی۸۵ـ
۱۵اقلام اهدایی

گزارش هفتگی از تاریخ ۲۴ بهمن تا تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۹ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۲۲ـ
۴ثبت در سیستم۵۰ـ
۵پرونده های فعال۷۲۵ـ
۶افراد تحت پوشش۱۴۵۲ـ
۷پرونده عام۶۶۶ـ
۸پرونده سادات۵۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۸۵۸ـ
۱۰پرونده مردسرپرست۱۱۹ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۱۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۲۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۶۵ـ
۱۵اقلام اهدایی۴۲ عدد عینک، جهیزیه ۵۰ میلیون ریالی، جهیزیه ۱۰۰ میلیون ریالی

گزارش هفتگی از تاریخ ۱۸ بهمن تا تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۱۹ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۲ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۴۰ـ
۵پرونده های فعال۷۱۸ـ
۶افراد تحت پوشش۱۴۳۵ـ
۷پرونده عام۶۶۲ـ
۸پرونده سادات۵۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۵۸۱ـ
۱۰پرونده مردسرپرست۱۱۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان
۱۴بایگانی۵۴ـ
۱۵اقلام اهدایی۱۶۱ عدد عینک، جهیزیه ۱۰ میلیون تومانی، ۱ فقره چک ۱ میلیون تومانی کمک تحصیلی، ۱ فقره چک ۳ میلیون تومانی بابت کارآفرینی

گزارش هفتگی از تاریخ ۱۱ الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجوـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۸ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۸ـ
۴ثبت در سیستم۱۰ـ
۵پرونده های فعال۷۱۸ـ
۶افراد تحت پوشش۱۴۳۵ـ
۷پرونده عام۶۶۲ـ
۸پرونده سادات۵۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۵۸۱ـ
۱۰پرونده مردسرپرست۱۱۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان
۱۴بایگانیـ
۱۵اقلام اهدایی

گزارش هفتگی از تاریخ ۴ الی ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۵ـ
۳تصمیم گیری پرونده هاـ
۴ثبت در سیستم۵۰ـ
۵پرونده های فعال۷۲۵ـ
۶افراد تحت پوشش۱۴۷۲ـ
۷پرونده عام۶۶۵ـ
۸پرونده سادات۶۰ـ
۹پرونده زن سرپرست۵۸۸ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۱۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان
۱۴بایگانی۴۳ـ
۱۵اقلام اهدایی۱عینک

گزارش هفتگی از تاریخ ۱۳ دی الی ۱۹ دی ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۳ـ
۴ثبت در سیستم۳۰ـ
۵پرونده های فعال۷۷۰ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۲۱ـ
۷پرونده عام۷۰۲ـ
۸پرونده سادات۶۸ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۳۹ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۳۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۲۴ـ
۱۵اقلام اهدایی۸۳عدد تبلت، ۱ عدد آبگرمکن،۱ عدد بخاری، ۱ عدد یخچال، ۲ عدد اجاق گاز

گزارش هفتگی از تاریخ ۶ دی الی ۱۲ دی  ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۱ـ
۲ارجاع به واحد محققین۳ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۸ـ
۴ثبت در سیستم۲۰ـ
۵پرونده های فعال۷۷۶ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۳۹ـ
۷پرونده عام۶۹۹ـ
۸پرونده سادات۶۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۲۵ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۳۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۱۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۱۴ـ
۱۵اقلام اهدایی۵۵عدد تبلت

 

گزارش هفتگی از تاریخ ۲۹ آذر الی  ۵ دی ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۵ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۲ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۱۱ـ
۴ثبت در سیستم۳۰ـ
۵پرونده های فعال۷۷۶ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۳۹ـ
۷پرونده عام۶۹۹ـ
۸پرونده سادات۶۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۲۵ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۳۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۲۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۲۹ـ
۱۵اقلام اهدایی۱۴۹ عدد ماشین لباسشویی، ۵ عدد عینک

 

گزارش هفتگی از تاریخ ۲۲ الی ۲۴ آذر ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۱ـ
۴ثبت در سیستم۳۰ـ
۵پرونده های فعال۷۷۶ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۳۹ـ
۷پرونده عام۶۹۹ـ
۸پرونده سادات۶۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۲۵ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۵۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۱۲۰ـ
۱۵اقلام اهدایی۴تلویزیون ۳۲ اینچ، جاروبرقی و ۲ عدد یخچال

 

گزارش هفتگی از تاریخ ۸ الی ۱۴ آذر ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۹ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۴ـ
۴ثبت در سیستم۲۵ـ
۵پرونده های فعال۷۶۶ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۳۹ـ
۷پرونده عام۶۹۹ـ
۸پرونده سادات۶۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۲۵ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۳۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۷۲ـ

 

گزارش هفتگی از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۱ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۴ـ
۴ثبت در سیستم۴۰ـ
۵پرونده های فعال۷۶۸ـ
۶افراد تحت پوشش۱۶۲۱ـ
۷پرونده عام۷۰۲ـ
۸پرونده سادات۶۶ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۲۱ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۲۸ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۲۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۵۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۵۰ـ

گزارش هفتگی از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۹ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۲۳ـ
۵پرونده های فعال۸۲۲ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۵ـ
۷پرونده عام۷۵۳ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۲ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰
۱۴بایگانی۳۰ـ

گزارش هفتگی از تاریخ ۱۰ الی ۱۵ آبان ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۲ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۱۵ـ
۵پرونده های فعال۸۲۲ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۵ـ
۷پرونده عام۷۵۳ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۲ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۲۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۳۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۱۷ـ

گزارش هفتگی از تاریخ ۳ الی ۸ آبان ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۲ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۱۰ـ
۵پرونده های فعال۸۲۲ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۵ـ
۷پرونده عام۷۵۳ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۲ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰
۱۴بایگانی۱۵ـ

گزارش هفتگی از تاریخ۱۲ الی ۱۶ مهر  ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۰ـ
۵پرونده های فعال۷۳۹ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۴ـ
۷پرونده عام۷۵۲ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۳ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰
۱۴بایگانی۲۵ـ
 
 
 

                 تاریخ ۰۵ الی ۰۹ مهر ماه ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۰ـ
۵پرونده های فعال۷۳۹ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۴ـ
۷پرونده عام۷۵۲ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۳ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۱۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۱۵ـ
 
 
 

                 تاریخ ۲۹ شهریور الی ۴ مهر ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۰ـ
۵پرونده های فعال۸۲۴ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۳ـ
۷پرونده عام۷۵۵ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۳ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰
۱۴بایگانی۳۵ـ
 
 
 

                 تاریخ ۲۲ الی ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۲۷ـ
۵پرونده های فعال۸۲۴ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۴۳ـ
۷پرونده عام۷۵۵ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۳ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۵۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۱۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۱۷ـ
 
 
 

                 تاریخ ۸ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۵۱ـ
۵پرونده های فعال۸۳۰ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۵۱ـ
۷پرونده عام۷۶۱ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۶۹ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۳۶ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰۰
۱۴بایگانی۲۶ـ
 
 
 

                 تاریخ ۲۸ تیر الی ۳ مرداد ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۲ـ
۴ثبت در سیستم۵۱ـ
۵پرونده های فعال۸۵۰ـ
۶افراد تحت پوشش۱۸۰۱ـ
۷پرونده عام۷۸۰ـ
۸پرونده سادات۷۰ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۸۴ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۴۲ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۳۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۲۱ـ
 
 
 

                 تاریخ ۱۴ الی ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۱۰ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۸ـ
۴ثبت در سیستم۴۲ـ
۵پرونده های فعال۸۵۲ـ
۶افراد تحت پوشش۱۸۰۳ـ
۷پرونده عام۷۸۳ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۸۷ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۴۱ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۲۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰ـ
۱۴بایگانی۳۵ـ
 
 
 

                 تاریخ ۷ الی ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۹ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۹ـ
۴ثبت در سیستم۴۳ـ
۵پرونده های فعال۸۴۹ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۹۶ـ
۷پرونده عام۷۸۰ـ
۸پرونده سادات۶۹ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۸۴ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۴۱ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰ـ
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۱۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۴۰ـ
 
 
 

                تاریخ ۲۴ الی ۲۹ خرداد ۱۳۹۹                

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۸ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۱۶ـ
۴ثبت در سیستم۳۴ـ
۵پرونده های فعال۸۴۶ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۸۰ـ
۷پرونده عام۷۷۵ـ
۸پرونده سادات۶۸ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۷۶ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۴۳ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۴۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۲۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۳۰ـ
 
 
 

                تاریخ ۱۷ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹             

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۸ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۱۹ـ
۴ثبت در سیستم۴۰ـ
۵پرونده های فعال۸۴۰ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۷۵ـ
۷پرونده عام۷۷۲ـ
۸پرونده سادات۶۸ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۷۵ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۵۲ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۲۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴بایگانی۴۰ـ
 
 
 

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۱۰ الی ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

ردیف موضوع تعدادمبلغ (ریال)
۱پذیرش مددجو۰ـ
۲ارجاع به واحد محققین۷ـ
۳تصمیم گیری پرونده ها۰ـ
۴ثبت در سیستم۸ـ
۵پرونده های فعال۸۴۴ـ
۶افراد تحت پوشش۱۷۷۸ـ
۷پرونده عام۷۷۶ـ
۸پرونده سادات۶۸ـ
۹پرونده زن سرپرست۶۵۹ـ
۱۰پرونده بدسرپرست۱۴۴ـ
۱۱جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)۰ـ
۱۲جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)۰ـ
۱۳وام تایید شده مددجویان۰ـ
۱۴بایگانی۱۰ـ