گزارش‌های فعالیت‌های مستمر واحد مددکاری

گزارش‌های فعالیت‌های مستمر واحد مددکاری

گزارش ماهانه واحد مددکاری- مرداد ماه 1400 

ردیف موضوع تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش اولیه مددجو 6
2 پذیرش مجدد مددجو 17
2 ارجاع به واحد محققین 26
4 تصمیم گیری پرونده ها 94
5 ثبت در سیستم 150
6 پرونده های فعال 777
7 افراد تحت پوشش 1571
8 پرونده عام 710
9 پرونده سادات 67
10 پرونده زن سرپرست 628
11 پرونده مرد سرپرست 131
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 3 273،650،000
13 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)
14 وام تایید شده مددجویان 8 1،000،000،000
15 اقلام اهدائی 3 1 عدد پنکه

1عدد اجاق گاز

1 عدد ویلچر

17 کمک خرید مسکن 6 4،250،000،000
18 کمک رهن مسکن 2 102،500،000
19 کمک بلاعوض 9 73،000،000

               گزارش هفتگی از تاریخ 02 اسفند الی 08 اسفند 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 13 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 9 ـ
4 ثبت در سیستم 20 ـ
5 پرونده های فعال 733 ـ
6 افراد تحت پوشش 1467 ـ
7 پرونده عام 673 ـ
8 پرونده سادات 60 ـ
9 پرونده زن سرپرست 591 ـ
10 پرونده مردسرپرست 121 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 100.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
13 وام تایید شده مددجویان
14 بایگانی 85 ـ
15 اقلام اهدایی

               گزارش هفتگی از تاریخ 24 بهمن الی 01 اسفند 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 9 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 22 ـ
4 ثبت در سیستم 50 ـ
5 پرونده های فعال 725 ـ
6 افراد تحت پوشش 1452 ـ
7 پرونده عام 666 ـ
8 پرونده سادات 59 ـ
9 پرونده زن سرپرست 858 ـ
10 پرونده مردسرپرست 119 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 150.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 200.000.000
14 بایگانی 65 ـ
15 اقلام اهدایی 4 2 عدد عینک، جهیزیه 50 میلیون ریالی، جهیزیه 100 میلیون ریالی

               گزارش هفتگی از تاریخ 18 الی 24 بهمن ماه 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 19 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 12 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 40 ـ
5 پرونده های فعال 718 ـ
6 افراد تحت پوشش 1435 ـ
7 پرونده عام 662 ـ
8 پرونده سادات 56 ـ
9 پرونده زن سرپرست 581 ـ
10 پرونده مردسرپرست 116 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
13 وام تایید شده مددجویان
14 بایگانی 54 ـ
15 اقلام اهدایی 16 1 عدد عینک، جهیزیه 10 میلیون تومانی، 1 فقره چک 1 میلیون تومانی کمک تحصیلی، 1 فقره چک 3 میلیون تومانی بابت کارآفرینی

               گزارش هفتگی از تاریخ 11 الی 17 بهمن ماه 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو ـ
2 ارجاع به واحد محققین 18 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 8 ـ
4 ثبت در سیستم 10 ـ
5 پرونده های فعال 718 ـ
6 افراد تحت پوشش 1435 ـ
7 پرونده عام 662 ـ
8 پرونده سادات 56 ـ
9 پرونده زن سرپرست 581 ـ
10 پرونده مردسرپرست 116 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
13 وام تایید شده مددجویان
14 بایگانی ـ
15 اقلام اهدایی

               گزارش هفتگی از تاریخ 04 الی 10 بهمن ماه 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 15 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها ـ
4 ثبت در سیستم 50 ـ
5 پرونده های فعال 725 ـ
6 افراد تحت پوشش 1472 ـ
7 پرونده عام 665 ـ
8 پرونده سادات 60 ـ
9 پرونده زن سرپرست 588 ـ
10 پرونده بدسرپرست 116 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
13 وام تایید شده مددجویان
14 بایگانی 43 ـ
15 اقلام اهدایی 1 عینک

               گزارش هفتگی از تاریخ 13 دی الی 19 دی ماه 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 3 ـ
4 ثبت در سیستم 30 ـ
5 پرونده های فعال 770 ـ
6 افراد تحت پوشش 1621 ـ
7 پرونده عام 702 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 639 ـ
10 پرونده بدسرپرست 126 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 3 270.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 50.000.000
14 بایگانی 24 ـ
15 اقلام اهدایی 8 3عدد تبلت، 1 عدد آبگرمکن،1 عدد بخاری، 1 عدد یخچال، 2 عدد اجاق گاز

                گزارش هفتگی از تاریخ 06 دی الی 12 دی ماه 1399               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 1 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 3 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 8 ـ
4 ثبت در سیستم 20 ـ
5 پرونده های فعال 776 ـ
6 افراد تحت پوشش 1639 ـ
7 پرونده عام 699 ـ
8 پرونده سادات 66 ـ
9 پرونده زن سرپرست 625 ـ
10 پرونده بدسرپرست 126 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 3 300.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 100.000.000
14 بایگانی 14 ـ
15 اقلام اهدایی 5 5عدد تبلت

                 تاریخ 29 آذرماه الی 05 دی ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 5 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 12 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 11 ـ
4 ثبت در سیستم 30 ـ
5 پرونده های فعال 776 ـ
6 افراد تحت پوشش 1639 ـ
7 پرونده عام 699 ـ
8 پرونده سادات 66 ـ
9 پرونده زن سرپرست 625 ـ
10 پرونده بدسرپرست 126 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 3 1.300.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 100.000.000
14 بایگانی 29 ـ
15 اقلام اهدایی 14 9 عدد ماشین لباسشویی، 5 عدد عینک

                 تاریخ 22 الی 24 آذر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 1 ـ
4 ثبت در سیستم 30 ـ
5 پرونده های فعال 776 ـ
6 افراد تحت پوشش 1639 ـ
7 پرونده عام 699 ـ
8 پرونده سادات 66 ـ
9 پرونده زن سرپرست 625 ـ
10 پرونده بدسرپرست 126 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 5 210.000.000
14 بایگانی 120 ـ
15 اقلام اهدایی 4 تلویزیون 32 اینچ، جاروبرقی و 2 عدد یخچال

                 تاریخ 08 الی 14 آذر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 9 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 4 ـ
4 ثبت در سیستم 25 ـ
5 پرونده های فعال 766 ـ
6 افراد تحت پوشش 1639 ـ
7 پرونده عام 699 ـ
8 پرونده سادات 66 ـ
9 پرونده زن سرپرست 625 ـ
10 پرونده بدسرپرست 126 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 3 350.000.000
14 بایگانی 72 ـ

                 تاریخ 24 الی 30 آبان ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 1 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 4 ـ
4 ثبت در سیستم 40 ـ
5 پرونده های فعال 768 ـ
6 افراد تحت پوشش 1621 ـ
7 پرونده عام 702 ـ
8 پرونده سادات 66 ـ
9 پرونده زن سرپرست 621 ـ
10 پرونده بدسرپرست 128 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 2 150.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 5 320.000.000
14 بایگانی 50 ـ

                 تاریخ 17 الی 23 آبان ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 9 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 23 ـ
5 پرونده های فعال 822 ـ
6 افراد تحت پوشش 1745 ـ
7 پرونده عام 753 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 132 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 30 ـ

                 تاریخ 10 الی 15 آبان ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 2 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 15 ـ
5 پرونده های فعال 822 ـ
6 افراد تحت پوشش 1745 ـ
7 پرونده عام 753 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 132 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 2 200.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 3 250.000.000
14 بایگانی 17 ـ

                 تاریخ 03 الی 08 آبان ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 2 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 10 ـ
5 پرونده های فعال 822 ـ
6 افراد تحت پوشش 1745 ـ
7 پرونده عام 753 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 132 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 15 ـ

                 تاریخ 12 الی 16 مهر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 739 ـ
6 افراد تحت پوشش 1744 ـ
7 پرونده عام 752 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 25 ـ

                 تاریخ 05 الی 09 مهر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 739 ـ
6 افراد تحت پوشش 1744 ـ
7 پرونده عام 752 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 200.000.000
14 بایگانی 15 ـ

                 تاریخ 29 شهریور الی 4 مهر 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 824 ـ
6 افراد تحت پوشش 1743 ـ
7 پرونده عام 755 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 35 ـ

                 تاریخ 22 الی 26 شهریور ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 27 ـ
5 پرونده های فعال 824 ـ
6 افراد تحت پوشش 1743 ـ
7 پرونده عام 755 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 5 450.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 100.000.000
14 بایگانی 17 ـ

                 تاریخ 8 الی 14 شهریور ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 51 ـ
5 پرونده های فعال 830 ـ
6 افراد تحت پوشش 1751 ـ
7 پرونده عام 761 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 669 ـ
10 پرونده بدسرپرست 136 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 0
14 بایگانی 26 ـ

                 تاریخ 28 تیر الی 3 مرداد 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 10 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 2 ـ
4 ثبت در سیستم 51 ـ
5 پرونده های فعال 850 ـ
6 افراد تحت پوشش 1801 ـ
7 پرونده عام 780 ـ
8 پرونده سادات 70 ـ
9 پرونده زن سرپرست 684 ـ
10 پرونده بدسرپرست 142 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 70.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 3 200.000.000
14 بایگانی 21 ـ

                 تاریخ 14 الی 19 تیر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 10 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 8 ـ
4 ثبت در سیستم 42 ـ
5 پرونده های فعال 852 ـ
6 افراد تحت پوشش 1803 ـ
7 پرونده عام 783 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 687 ـ
10 پرونده بدسرپرست 141 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 2 120.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 ـ
14 بایگانی 35 ـ

                 تاریخ 7 الی 12 تیر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 9 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 9 ـ
4 ثبت در سیستم 43 ـ
5 پرونده های فعال 849 ـ
6 افراد تحت پوشش 1796 ـ
7 پرونده عام 780 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 684 ـ
10 پرونده بدسرپرست 141 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 ـ
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 200.000.000
14 بایگانی 40 ـ

                تاریخ 24 الی 29 خرداد 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 8 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 16 ـ
4 ثبت در سیستم 34 ـ
5 پرونده های فعال 846 ـ
6 افراد تحت پوشش 1780 ـ
7 پرونده عام 775 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 676 ـ
10 پرونده بدسرپرست 143 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 4 225.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 200.000.000
14 بایگانی 30 ـ

                تاریخ 17 الی 22 خرداد 1399             

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 8 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 19 ـ
4 ثبت در سیستم 40 ـ
5 پرونده های فعال 840 ـ
6 افراد تحت پوشش 1775 ـ
7 پرونده عام 772 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 675 ـ
10 پرونده بدسرپرست 152 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 60.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 400.000.000
14 بایگانی 40 ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 10 الی 13 خرداد 1399

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 7 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 8 ـ
5 پرونده های فعال 844 ـ
6 افراد تحت پوشش 1778 ـ
7 پرونده عام 776 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 659 ـ
10 پرونده بدسرپرست 144 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 ـ
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 ـ
14 بایگانی 10 ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 28 دی الی 4 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 28 دی الی 4 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 5 الی 11 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 5 الی 11

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 12 الی 18 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری خیریه نورا 12 الی 18 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 19 الی 25 بهمن

گزارش مددکاری موسسه خیریه نورا 19 الی 25 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 26 بهمن الی 02 اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 26 بهمن الی 2 اسفند

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 03 الی 09 اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 3 الی 9 اسفند ماه