گزارش هفتگی مددکاری

گزارش هفتگی مددکاری

                 تاریخ 12 الی 16 مهر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 739 ـ
6 افراد تحت پوشش 1744 ـ
7 پرونده عام 752 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 25 ـ

                 تاریخ 05 الی 09 مهر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 739 ـ
6 افراد تحت پوشش 1744 ـ
7 پرونده عام 752 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 200.000.000
14 بایگانی 15 ـ

                 تاریخ 29 شهریور الی 4 مهر 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 0 ـ
5 پرونده های فعال 824 ـ
6 افراد تحت پوشش 1743 ـ
7 پرونده عام 755 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0
14 بایگانی 35 ـ

                 تاریخ 22 الی 26 شهریور ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 27 ـ
5 پرونده های فعال 824 ـ
6 افراد تحت پوشش 1743 ـ
7 پرونده عام 755 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 666 ـ
10 پرونده بدسرپرست 133 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 5 450.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 100.000.000
14 بایگانی 17 ـ

                 تاریخ 8 الی 14 شهریور ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 0 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 51 ـ
5 پرونده های فعال 830 ـ
6 افراد تحت پوشش 1751 ـ
7 پرونده عام 761 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 669 ـ
10 پرونده بدسرپرست 136 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 0
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 0
14 بایگانی 26 ـ

                 تاریخ 28 تیر الی 3 مرداد 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 10 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 2 ـ
4 ثبت در سیستم 51 ـ
5 پرونده های فعال 850 ـ
6 افراد تحت پوشش 1801 ـ
7 پرونده عام 780 ـ
8 پرونده سادات 70 ـ
9 پرونده زن سرپرست 684 ـ
10 پرونده بدسرپرست 142 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 70.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 3 200.000.000
14 بایگانی 21 ـ

                 تاریخ 14 الی 19 تیر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 10 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 8 ـ
4 ثبت در سیستم 42 ـ
5 پرونده های فعال 852 ـ
6 افراد تحت پوشش 1803 ـ
7 پرونده عام 783 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 687 ـ
10 پرونده بدسرپرست 141 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 2 120.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 ـ
14 بایگانی 35 ـ

                 تاریخ 7 الی 12 تیر ماه 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 9 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 9 ـ
4 ثبت در سیستم 43 ـ
5 پرونده های فعال 849 ـ
6 افراد تحت پوشش 1796 ـ
7 پرونده عام 780 ـ
8 پرونده سادات 69 ـ
9 پرونده زن سرپرست 684 ـ
10 پرونده بدسرپرست 141 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 ـ
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 1 200.000.000
14 بایگانی 40 ـ

                تاریخ 24 الی 29 خرداد 1399                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 8 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 16 ـ
4 ثبت در سیستم 34 ـ
5 پرونده های فعال 846 ـ
6 افراد تحت پوشش 1780 ـ
7 پرونده عام 775 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 676 ـ
10 پرونده بدسرپرست 143 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 4 225.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 200.000.000
14 بایگانی 30 ـ

                تاریخ 17 الی 22 خرداد 1399             

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 8 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 19 ـ
4 ثبت در سیستم 40 ـ
5 پرونده های فعال 840 ـ
6 افراد تحت پوشش 1775 ـ
7 پرونده عام 772 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 675 ـ
10 پرونده بدسرپرست 152 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 1 60.000.000
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 2 400.000.000
14 بایگانی 40 ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 10 الی 13 خرداد 1399

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
1 پذیرش مددجو 0 ـ
2 ارجاع به واحد محققین 7 ـ
3 تصمیم گیری پرونده ها 0 ـ
4 ثبت در سیستم 8 ـ
5 پرونده های فعال 844 ـ
6 افراد تحت پوشش 1778 ـ
7 پرونده عام 776 ـ
8 پرونده سادات 68 ـ
9 پرونده زن سرپرست 659 ـ
10 پرونده بدسرپرست 144 ـ
11 جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) 0 ـ
12 جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) 0 ـ
13 وام تایید شده مددجویان 0 ـ
14 بایگانی 10 ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 28 دی الی 4 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 28 دی الی 4 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 5 الی 11 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 5 الی 11

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 12 الی 18 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری خیریه نورا 12 الی 18 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 19 الی 25 بهمن

گزارش مددکاری موسسه خیریه نورا 19 الی 25 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 26 بهمن الی 02 اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 26 بهمن الی 2 اسفند

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ 03 الی 09 اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 3 الی 9 اسفند ماه