گزارش‌های فعالیت‌های مستمر واحد مددکاری

گزارش ماهانه واحد مددکاری- مرداد ماه ۱۴۰۰ 

ردیف موضوع تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش اولیه مددجو ۶
۲ پذیرش مجدد مددجو ۱۷
۲ ارجاع به واحد محققین ۲۶
۴ تصمیم گیری پرونده ها ۹۴
۵ ثبت در سیستم ۱۵۰
۶ پرونده های فعال ۷۷۷
۷ افراد تحت پوشش ۱۵۷۱
۸ پرونده عام ۷۱۰
۹ پرونده سادات ۶۷
۱۰ پرونده زن سرپرست ۶۲۸
۱۱ پرونده مرد سرپرست ۱۳۱
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۳ ۲۷۳،۶۵۰،۰۰۰
۱۳ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات)
۱۴ وام تایید شده مددجویان ۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۵ اقلام اهدائی ۳ ۱ عدد پنکه

۱عدد اجاق گاز

۱ عدد ویلچر

۱۷ کمک خرید مسکن ۶ ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۸ کمک رهن مسکن ۲ ۱۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۱۹ کمک بلاعوض ۹ ۷۳،۰۰۰،۰۰۰

               گزارش هفتگی از تاریخ ۰۲ اسفند الی ۰۸ اسفند ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۳ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۹ ـ
۴ ثبت در سیستم ۲۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۳۳ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۴۶۷ ـ
۷ پرونده عام ۶۷۳ ـ
۸ پرونده سادات ۶۰ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۵۹۱ ـ
۱۰ پرونده مردسرپرست ۱۲۱ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان
۱۴ بایگانی ۸۵ ـ
۱۵ اقلام اهدایی

               گزارش هفتگی از تاریخ ۲۴ بهمن الی ۰۱ اسفند ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۹ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۲۲ ـ
۴ ثبت در سیستم ۵۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۲۵ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۴۵۲ ـ
۷ پرونده عام ۶۶۶ ـ
۸ پرونده سادات ۵۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۸۵۸ ـ
۱۰ پرونده مردسرپرست ۱۱۹ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۱ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۲ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۶۵ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۴ ۲ عدد عینک، جهیزیه ۵۰ میلیون ریالی، جهیزیه ۱۰۰ میلیون ریالی

               گزارش هفتگی از تاریخ ۱۸ الی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۱۹ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۲ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۴۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۱۸ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۴۳۵ ـ
۷ پرونده عام ۶۶۲ ـ
۸ پرونده سادات ۵۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۵۸۱ ـ
۱۰ پرونده مردسرپرست ۱۱۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان
۱۴ بایگانی ۵۴ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۱۶ ۱ عدد عینک، جهیزیه ۱۰ میلیون تومانی، ۱ فقره چک ۱ میلیون تومانی کمک تحصیلی، ۱ فقره چک ۳ میلیون تومانی بابت کارآفرینی

               گزارش هفتگی از تاریخ ۱۱ الی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۸ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۸ ـ
۴ ثبت در سیستم ۱۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۱۸ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۴۳۵ ـ
۷ پرونده عام ۶۶۲ ـ
۸ پرونده سادات ۵۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۵۸۱ ـ
۱۰ پرونده مردسرپرست ۱۱۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان
۱۴ بایگانی ـ
۱۵ اقلام اهدایی

               گزارش هفتگی از تاریخ ۰۴ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۵ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ـ
۴ ثبت در سیستم ۵۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۲۵ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۴۷۲ ـ
۷ پرونده عام ۶۶۵ ـ
۸ پرونده سادات ۶۰ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۵۸۸ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۱۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان
۱۴ بایگانی ۴۳ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۱ عینک

               گزارش هفتگی از تاریخ ۱۳ دی الی ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۳ ـ
۴ ثبت در سیستم ۳۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۷۰ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۲۱ ـ
۷ پرونده عام ۷۰۲ ـ
۸ پرونده سادات ۶۸ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۳۹ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۳ ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۱ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۲۴ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۸ ۳عدد تبلت، ۱ عدد آبگرمکن،۱ عدد بخاری، ۱ عدد یخچال، ۲ عدد اجاق گاز

                گزارش هفتگی از تاریخ ۰۶ دی الی ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹               

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۱ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۳ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۸ ـ
۴ ثبت در سیستم ۲۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۷۶ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۳۹ ـ
۷ پرونده عام ۶۹۹ ـ
۸ پرونده سادات ۶۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۲۵ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۳ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۱۴ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۵ ۵عدد تبلت

                 تاریخ ۲۹ آذرماه الی ۰۵ دی ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۵ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۲ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۱۱ ـ
۴ ثبت در سیستم ۳۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۷۶ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۳۹ ـ
۷ پرونده عام ۶۹۹ ـ
۸ پرونده سادات ۶۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۲۵ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۳ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۲ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۲۹ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۱۴ ۹ عدد ماشین لباسشویی، ۵ عدد عینک

                 تاریخ ۲۲ الی ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۱ ـ
۴ ثبت در سیستم ۳۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۷۶ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۳۹ ـ
۷ پرونده عام ۶۹۹ ـ
۸ پرونده سادات ۶۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۲۵ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۵ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۱۲۰ ـ
۱۵ اقلام اهدایی ۴ تلویزیون ۳۲ اینچ، جاروبرقی و ۲ عدد یخچال

                 تاریخ ۰۸ الی ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۹ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۴ ـ
۴ ثبت در سیستم ۲۵ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۶۶ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۳۹ ـ
۷ پرونده عام ۶۹۹ ـ
۸ پرونده سادات ۶۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۲۵ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام)
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۳ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۷۲ ـ

                 تاریخ ۲۴ الی ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۱ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۴ ـ
۴ ثبت در سیستم ۴۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۶۸ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۶۲۱ ـ
۷ پرونده عام ۷۰۲ ـ
۸ پرونده سادات ۶۶ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۲۱ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۲۸ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۲ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۵ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۵۰ ـ

                 تاریخ ۱۷ الی ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۹ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۲۳ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۲۲ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۵ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۳ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۲ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰
۱۴ بایگانی ۳۰ ـ

                 تاریخ ۱۰ الی ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۲ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۱۵ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۲۲ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۵ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۳ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۲ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۲ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۳ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۱۷ ـ

                 تاریخ ۰۳ الی ۰۸ آبان ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۲ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۱۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۲۲ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۵ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۳ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۲ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰
۱۴ بایگانی ۱۵ ـ

                 تاریخ ۱۲ الی ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۳۹ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۴ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۲ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۳ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰
۱۴ بایگانی ۲۵ ـ

                 تاریخ ۰۵ الی ۰۹ مهر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۷۳۹ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۴ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۲ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۳ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۱۵ ـ

                 تاریخ ۲۹ شهریور الی ۴ مهر ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۲۴ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۳ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۵ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۳ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰
۱۴ بایگانی ۳۵ ـ

                 تاریخ ۲۲ الی ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۲۷ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۲۴ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۴۳ ـ
۷ پرونده عام ۷۵۵ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۳ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۵ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۱ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۱۷ ـ

                 تاریخ ۸ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۵۱ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۳۰ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۵۱ ـ
۷ پرونده عام ۷۶۱ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۶۹ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۳۶ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰ ۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰ ۰
۱۴ بایگانی ۲۶ ـ

                 تاریخ ۲۸ تیر الی ۳ مرداد ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۲ ـ
۴ ثبت در سیستم ۵۱ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۵۰ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۸۰۱ ـ
۷ پرونده عام ۷۸۰ ـ
۸ پرونده سادات ۷۰ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۸۴ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۴۲ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۱ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۳ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۲۱ ـ

                 تاریخ ۱۴ الی ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۱۰ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۸ ـ
۴ ثبت در سیستم ۴۲ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۵۲ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۸۰۳ ـ
۷ پرونده عام ۷۸۳ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۸۷ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۴۱ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۲ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰ ـ
۱۴ بایگانی ۳۵ ـ

                 تاریخ ۷ الی ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۹ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۹ ـ
۴ ثبت در سیستم ۴۳ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۴۹ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۹۶ ـ
۷ پرونده عام ۷۸۰ ـ
۸ پرونده سادات ۶۹ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۸۴ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۴۱ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰ ـ
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۴۰ ـ

                تاریخ ۲۴ الی ۲۹ خرداد ۱۳۹۹                

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۸ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۱۶ ـ
۴ ثبت در سیستم ۳۴ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۴۶ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۸۰ ـ
۷ پرونده عام ۷۷۵ ـ
۸ پرونده سادات ۶۸ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۷۶ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۴۳ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۴ ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۲ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۳۰ ـ

                تاریخ ۱۷ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۹             

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۸ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۱۹ ـ
۴ ثبت در سیستم ۴۰ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۴۰ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۷۵ ـ
۷ پرونده عام ۷۷۲ ـ
۸ پرونده سادات ۶۸ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۷۵ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۵۲ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۱ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۲ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ بایگانی ۴۰ ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۱۰ الی ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

ردیف  موضوع  تعداد مبلغ (ریال)
۱ پذیرش مددجو ۰ ـ
۲ ارجاع به واحد محققین ۷ ـ
۳ تصمیم گیری پرونده ها ۰ ـ
۴ ثبت در سیستم ۸ ـ
۵ پرونده های فعال ۸۴۴ ـ
۶ افراد تحت پوشش ۱۷۷۸ ـ
۷ پرونده عام ۷۷۶ ـ
۸ پرونده سادات ۶۸ ـ
۹ پرونده زن سرپرست ۶۵۹ ـ
۱۰ پرونده بدسرپرست ۱۴۴ ـ
۱۱ جهیزیه تایید شده مددجویان (عام) ۰ ـ
۱۲ جهیزیه تایید شده مددجویان (سادات) ۰ ـ
۱۳ وام تایید شده مددجویان ۰ ـ
۱۴ بایگانی ۱۰ ـ

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۲۸ دی الی ۴ بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 28 دی الی 4 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۵ الی ۱۱ بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری از تاریخ 5 الی 11

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری خیریه نورا 12 الی 18 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۱۹ الی ۲۵ بهمن

گزارش مددکاری موسسه خیریه نورا 19 الی 25 بهمن

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۲۶ بهمن الی ۰۲ اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 26 بهمن الی 2 اسفند

گزارش هفتگی واحد مددکاری موسسه خیریه نورا از تاریخ ۰۳ الی ۰۹ اسفند

گزارش واحد مددکاری خیریه نورا 3 الی 9 اسفند ماه