مردسرپرست

چتر گسترده حمایتی نورا شامل افراد و خانواده های زیادی می شود که به دلیل مسائل و مشکلات مالی در موضوعات خاصی به این موسسه مراجعه و یا معرفی می شوند. موسسه خیریه نورا با سیاست‌های خانواده‌محور و حمایت های فرهنگی و آموزشی در کنار حمایت اقتصادی فعالیت می نماید.

خانواده های تحت حمایت، از همه ی اقشار آسیب پذیر بوده و به دو دسته زن سرپرست و مرد سرپرست تقسیم می شوند؛ که مردسرپرست عبارت است از:

  1. مرد سرپرست (از کار افتاده دائم)
  2. مرد سرپرست (از کار افتاده مقطعی)
  3. مرد سرپرست (بیمار)
  4. مرد سرپرست (سالم-نیاز مالی شدید)