خاطرات نورا / همایش و دورهمی

خاطرات نورا

همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 1393

(هتل انقلاب)

همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا
همایش هتل انقلاب سال 93 خیریه نورا

همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 1394

(هتل بین المللی هما)

همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا
همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 94 (هتل هما)
همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 94 (هتل هما)
همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 94 (هتل هما)
همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 94 (هتل هما)
همایش سالانه موسسه خیریه نورا سال 94 (هتل هما)
همایش هتل هما سال 94 خیریه نورا