۲- استفاده از کد دستوری

  • استفاده از کد دستوری(ویژه همراه اول) با شماره # ۵*۶*۷*