۴- از طریق واریزوجه نقد به صندوق صدقات

درخواست اینترنتی صندوق صدقات

 

درخواست اینترنتی تخلیه صندوق صدقات

ارسال پیام (تخلیه ودرخواست صندوق صدقات) 

درخواست تلفنی صندوق صدقات (تماس با موسسه)  ۵۱۰۲۷- ۰۲۱  ← داخلی۴

مراجعه حضوری به موسسه: 
خیابان وحدت اسلامی-خیابان پهلوان حسن-کوچه یحیوی –پلاک۱۴-طبقه۳