۳- واریز به شماره کارت خیریه

واریز به شماره کارت خیریه  ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۰۳۹۶۶

ارسال فیش واریزی از طریق      http://wa.me/989108583872