استفاده از کد دستوری

با شماره # ۵*۶*۷*

 

ویژه همراه اول